Post scriptum do Spotkania z rodzicami nr. 1

Niezmiernie mi było miło poznać Państwa osobiście. Dzisiaj, tak jak obiecałam, skrót z tego, co przedstawiłam na pierwszym zebraniu (treść slajdów PPT). Wykresy sumujące dane z ankiet zostały uaktualnione o dane z pięciu ankiet, które otrzymałam w czwartek po zebraniach.

 1. Struktura oddzialowANKIETY

Serdecznie Państwu dziękuję za wypełnienie i oddanie ankiet, przekazanych 1 września na pierwszym spotkaniu z wychowawcą. Jedno z pytań dotyczyło tego, czy dzieci uczyły się języka obcego przed rozpoczęciem szkoły podstawowej. Z Państwa odpowiedzi wynika, że każdy oddział (klasa) ma w tym względzie trochę inną strukturę, tzn. proporcje uczniów rozpoczynających i kontynuujących naukę języka obcego. Jeśli chodzi o wybór języka, to wszystkie dzieci uczyły się języka angielskiego; dodatkowo jedno dziecko uczyło się języka francuskiego jako drugiego języka obcego.

 1. ZMIANY W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ

Ze względu na fakt, że w tym roku dzieci 6-letnie, tj. urodzone w pierwszym półroczu 2008 r., zostały masowo objęte obowiązkiem szkolnym znowelizowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dotyczące realizacji podstawy programowej. Celem zmian w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej jest szersze niż dotychczas dostosowanie przebiegu procesu edukacji do indywidualnych możliwości i potrzeb najmłodszych uczniów. Aby zrealizować ten cel, zaproponowano m.in.

 • rezygnację z wyodrębnienia wykazu wiadomości i umiejętności, które powinien posiadać uczeń kończący klasę I szkoły podstawowej, gdyż funkcjonujące dotychczas w tym zakresie rozwiązanie często stanowiło utrudnienie dla nauczycieli w dostosowaniu procesu edukacyjnego do potrzeb i możliwości rozwijających się w różnym tempie dzieci.
 • pozostawienie decyzji nauczycielowi odnośnie tego, ile czasu uczniowie poświęcą na opanowanie wiadomości i umiejętności z poszczególnych obszarów podstawy programowej oraz dostosowanie pracy domowej do możliwości uczniów.

Zobacz załącznik do Rozporządzenia i jego omówienie na stronie MEN.

W związku z tym, że niektórzy rodzice bardzo się niepokoją czy dziecko sprosta wymaganiom, ale także ze względu na nierealistyczne (tj. zbyt wygórowane) oczekiwania niektórych z Państwa co do umiejętności, które dziecko posiądzie w toku 3-letniej nauki, poniżej cytuję wymagania szczegółowe dla języka obcego nowożytnego nauczanego na I etapie edukacji.

Uczeń na koniec 3 klasy:

 1. wie, że ludzie posługują̨ się̨ rożnymi językami i aby się̨ z nimi porozumieć́, trzeba nauczyć́ się̨ ich języka;
 2. reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela;
 3. rozumie wypowiedzi ze słuchu:
  1. rozróżnia znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu,
  2. rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień́ i potrafi się̨ nimi posługiwać́,
  3. rozumie ogólny sens krótkich opowiadań́ i baśni przedstawianych także za pomocą̨ obrazów, gestów, rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych, także w nagraniach audio i wideo.
 1. czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania;
 2. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki, nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, bierze udział w miniprzedstawieniach teatralnych;
 3. przepisuje wyrazy i zdania;
 4. potrafi korzystać́ ze słowników obrazkowych, książeczek, środków multimedialnych;
 5. współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Szczegółowy opis poziomów osiągnięć zakładanych przez realizowany w szkole program nauczania (Szpotowicz & Szulc-Kurpaska, 2009, OUP) znajdziecie Państwo w zakładce DOKUMENTY.

 1. OCENIANIE

Zatem dzieci mają trzy lata na opanowanie treści nauczania zawartych w Podstawie Programowej kształcenia ogólnego, niemniej analiza postępów odbywa się na bieżąco i systematycznie poprzez:

 • obserwację pracy dziecka i notatki z pracy dziecka
 • zbiór przykładowych prac dziecka
 • kontrolę ustną (np. odpowiedzi na bodźce rysunkowe, dialogi w parach, odgrywanie dialogów i scenek, zabawy pamięciowe)
 • kontrolę pisemną (np. zadanie typu „pokoloruj wg usłyszanej instrukcji”, „zaznacz słowo, które usłyszysz”, itp.)

Informacje uzyskane w ten sposób są następnie przekładane na język oceny opisowej (obowiązującej w ramach całości edukacji wczesnoszkolnej), którą otrzymują Państwo w postaci Karty osiągnięć ucznia.

Jak to ujmuje realizowany przeze mnie Program nauczania języka angielskiego dla klas 1-3 szkoły podstawowej (M. Szpotowicz & M. Szulc-Kurpaska, 2009, OUP):

Program poleca wprowadzenie oceny opisowej jako kolejnej płaszczyzny integracji w nauczaniu początkowym. Ten typ oceny nie przewiduje wystawiania ocen cząstkowych i oceny końcowej w postaci stopni. Zamiast tego ocena opisowa dostarcza informacji o postępach dziecka w nauce bez porównywania go z innymi dziećmi. Ocena opisowa powinna podkreślać to, co dziecko umie, to, co już osiągnęło oraz jaki wysiłek włożyło w naukę lub wykonaną pracę. Stanowi to istotny czynnik motywujący do dalszej nauki, a także wzmacnia poczucie własnej wartości.

W I klasie zajdą Państwo na Karcie osiągnięć następujące kategorie: SŁUCHANIE, MÓWIENIE, SŁOWNICTWO, ROZWÓJ EMOCJONALNO-SPOŁECZNY, a następnie odpowiednie umiejętności oraz poziom ich opanowania. Na przykład w ramach kategorii SŁUCHANIE, w ramach punktu „rozumie polecenia nauczyciela” zakres opanowania umiejętności może być określony przymiotnikami: całkowity, częściowy, minimalny. Przy czym „częściowe” opanowanie danej sprawności oznacza, że uczeń potrzebuje dodatkowej pomocy nauczyciela w celu realizacji danego celu, zaś sprawność opanowana w stopniu „minimalnym” oznacza, że uczeń potrzebuje wielokrotnych powtórzeń, wsparcia wizualnego (np. dodatkowych gestów) itp. Jeśli uczeń jeszcze nie opanował danej umiejętności w tabeli pozostaje puste miejsce.

Informacje dotyczące bieżącej oceny wyników w nauce znajdą Państwo w dzienniku i dzienniku cyfrowym (udostępnionym Rodzicom od października 2014 r.).

pieczatkaDodatkowo dzieci otrzymują w zeszycie tzw. pieczątki motywacyjne, których zadaniem jest odnotowanie faktu sprawdzenia przez nauczyciela danego zadania, nieformalna ocena pracy oraz, oczywiście, nagradzanie wysiłku dzieci i motywowanie ich do dalszej pracy. Obok pieczątek mogą Państwo umieszczać emotikony („buźki”), komentarz czy po prostu podpisać się.

Dalsze informacje na temat opisu osiągnięć i sposobów oceniania wynikającego z Podstawy programowej i realizowanego w szkole Programu nauczania znajdą Państwo w zakładce DOKUMENTY.

 1. JAK RODZICE MOGĄ POMÓC?

Bardzo, bardzo mnie cieszy, że mają Państwo tyle dobrych chęci i chcą Państwo dziecku pomagać w nauce języka angielskiego (zob. wyniki ankiet).

Jak rodzice chcą pomóc?W tym pierwszym, jakże trudnym, okresie adaptacyjnym mogą Państwo przede wszystkim pomóc dzieciom poprzez:

1) pomoc w pakowaniu plecaka i sprawdzanie, czy w środy i czwartki zabrały książkę i zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego;

2) sprawdzanie, czy dzieci odrobiły pracę domową;

Praca domowa może mieć różne funkcje; może nie tylko pomagać w powtarzaniu i utrwalaniu wiadomości oraz rozwijaniu umiejętności stricte językowych, ale także może pomagać w wyrabianiu odpowiednich pozajęzykowych umiejętności (np. pisania po śladzie, wycinania, organizowania rzeczy w zbiory) i nawyków, wdrażaniu do systematyczności, rozwijaniu własnej twórczości. Może także być pretekstem do tego, by zrobić coś dodatkowo lub inaczej niż to miało miejsce na lekcji. W kursie Treetops jest to realizowane poprzez strony PLUS PAGES w zeszycie ćwiczeń.

Inna ważną sprawą, w której rodzice mogą asystować dziecku to sprawdzenie CZY coś było zadane. Ułatwieniem jest zielona pieczątka z domkiem i napisem HOMEWORK/zadanie domowe wbijana przeze mnie do zeszytu ćwiczeń. Niestety nawigowanie po zeszycie ćwiczeń Treetops jest trochę skomplikowane, gdyż zadania mogą się znajdować w różnych jego miejscach:

 • str 2-49: Unit exercises
  • ćwiczenia do kolejnych lekcji, podzielone wg rozdziałów, np. rozdział pt. Hello, lekcja (lesson) 4
 • str. 50-56: Homework exercises
  • Dodatkowe zadania przewidziane przez autorów jako praca domowa
 • str. 58-64: Plus pages
  • ćwiczenia dodatkowe, dla chętnych uczniów; wykraczające odrobinę poza to, co jest realizowane na lekcji, np. zadanie do rozdziału 1 (unit 1) bazuje na słownictwie poznanym na lekcjach, ale wprowadza pisanie po śladzie, które nie jest jeszcze wprowadzane ani na lekcjach Edukacji Zintegrowanej, ani lekcjach języka angielskiego
 • str. 65-68: Season pages
  • zadania „na każdą porę roku” (co 2 rozdziały)
 • str. 69-84: Craft pages
  • jednostronnie zadrukowane strony do prac plastycznych; podsumowujące sekcje materiału (po jednej na każdą porę roku i rozdział)

3) okazywanie zainteresowania tym, co działo się̨ na lekcji i czego się nauczyły (rodzice mogą̨ prosić dzieci np. o zaprezentowanie im piosenek lub wierszyków). W tym miejscu polecam systematyczne wchodzenie na naszą stronę internetową www.angielskiwszkoleiwdomu.com , na której znajdą Państwo opis tego, co się działo na lekcji. Może ona Państwu ułatwić zadawanie odpowiednich pytań, które wykraczają poza standardowe: „Jak w szkole?” „Co było na angielskim?” Zamiast tego polecam konkretne pytania, np. „Czytałam, że śpiewaliście dzisiaj nową piosenkę o jesieni. Podobała ci się?” albo zapytanie dziecka o to, co jest przedstawione na zdjęciach. Dodatkowe pomysły na ćwiczenia w domu mogą Państwo znaleźć w Poradniku dla rodziców Treetops 1, który także można znaleźć na naszej stronie internetowej.

4) kontaktowanie się̨ z nauczycielem w przypadku pytań czy wątpliwości.

Preferowane formy kontaktuJak wynika z ankiet znacząca większość z rodziców preferuje tradycyjne formy kontaktu – zebrania z rodzicami i wywiadówki. Ja ze swojej strony zachęcam do indywidualnych kontaktów, także poprzez email oraz stronę internetową.

Po uruchomieniu dostępu do elektronicznej formy dziennika (Uonet+ Vulcan) znajdą tam Państwo informacje o ocenach, frekwencji (możliwość usprawiedliwiania nieobecności), terminy sprawdzianów, informacje o zadaniach domowych, a także komunikaty od wychowawcy i innych nauczycieli, na przykład zapytanie o chęć pomocy w organizacji nadchodzącej imprezy.

Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie i do zobaczenia na wywiadówce w październiku!

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s